Jak je to skutečně s ochranou nájemníků před výpovědí?

16.4.2020

V souvislosti s epidemií koronaviru poslanci 8. dubna schválili návrh na ochranu nájemníků před výpovědí z bytu, pokud kvůli koronaviru nebudou moci platit nájemné. Mnoho lidí, kteří své nemovitosti pronajímají se tak dostalo do nepříjemné situace. Jak to ale je doopravdy?

Odpuštění nájmu?

Mnoho majitelů bytů se po seznámení s těmito novinkami oprávněně zděsilo, že tím vláda umožňuje nájemníkům “odpustit” placení nájmu, což by pro ně samozřejmě znamenalo celkem podstatný problém. Rádi bychom tuto skutečnost vyjasnili. V první řadě nejde o “odložení”, natož o “odpuštění” placení nájmu – jde o to, že pronajímatel nemůže svého nájemníka z bytu vypovědět, pokud nebude schopen díky koronaviru platit nájem po dobu tří měsíců. V takovém případě by nájemník musel tento chybějící nájem doplatit do konce tohoto roku a zároveň by bylo nezbytné neschopnost placení nájmu v souvislosti s pandemií náležitě prokázat.

Vyjádření našeho právníka

“Podle Sněmovnou schváleného znění zákona „nebude moci pronajímatel do 31.12.2020 nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo

• v době ode dne 12. 3. 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. 7. 2020, a

• převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného (nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem doloží okolnosti prodlení).

Neuhradí-li nájemce v této době vzniklé pohledávky na nájemném do 31. 12. 2020, bude mít pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Z uvedeného tedy plyne, že se toto netýká plošně všech nájemců, ale jen těch, kteří se do prodlení s úhradou nájemného dostali převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které jim znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného. Tento důvod prodlení potom bude muset být pronajímateli bez zbytečného odkladu doložen. Okolnosti prodlení nájemce doloží pronajímateli písemným potvrzením od Úřadu práce, vydaným přímo pro účely doložení nemožnosti hradit nájemné.

Ještě doplňuji, že podle návrhu zákona (§ 3 odst. 4) má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby i v ochranné lhůtě také tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době (tedy do 31.12.2020) neuhradí.”

Zamítnutí senátu

Po schválení tohoto návrhu poslaneckou sněmovnou putoval tento návrh ke schválení senátu, který jej projednával 16. dubna. Senátoři však namítli, že pronajímatelé nemají zákonem zaručeno, že se jim dlužné nájemné skutečně vrátí a tento návrh tedy neschválili. Tím se teď vrací zpět k poslancům. Pro tuto chvíli je však tento plán zamítnut.

Mgr. Jiří Koláček, advokát

e-mail: kolacek@ballak.cz

web:   www.ballak.cz

Autor článku:

Vojtech Stehno